Job Vacancies

DEPUTY PRINCIPALS

Mount Temple Comprehensive,
Malahide Road,
Dublin 3
Category XVII

The Board of Management of Mount Temple Comprehensive School invites applications from suitably qualified persons for two posts of Deputy Principal to take effect from 1st September 2024. The school is Co-educational comprehensive with an enrolment of 913 on 1st May 2024.

On application candidates must have:

  • Recognised post-primary teaching qualification
  • A minimum of 5 years’ satisfactory teaching experience
  • Registration in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act 2001

Application forms and full details may be obtained by emailing a request to recruitment@mounttemple.ie

Completed application forms should be submitted in hard copy only no later than 5.00 pm on May 22nd 2024. Interviews are provisionally scheduled for the week beginning 10th of June 2024

Short listing may apply.
Canvassing by or on behalf of the candidate will automatically disqualify.
Late applications will not be accepted.

PRÍOMHOIDE TÁNAISTÍ

Scoil Cnoc an Teampaill
Bóthar Mhulach Íde,
Baile Átha Cliath.
Catagóir XVII

Tá Bord Bainistíochta Scoil Cnoc an Teampalil ag lorg iarratais ó mhúinteoirí cuícháilithe do dhá phost mar Tánaisteach. Tosóidh an té a cheapfar sa phost seo ar 1ú lá de Mheán Fómhair 2024. Is scoil chuimsitheach chomhoideachais í seo agus tá 913 daltaí ag freastal uirthi.

Ní mór d’iarrthóirí na riachtanais seo a leanas a chomhlíonadh tráth an iarratais:

  • Cáilíocht aitheanta múinteoireachta iar-bhunoideachais
  • Taithí shásúil cúig bliana ar a laghad de mhúinteoireacht
  • Clarú de réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001

Is féidir foirmeacha iarratais agus sonraí an phoist a fháil trí iarratas i scríbhinn a chur chuig recruitment@mounttemple.ie

Ní mór d’iarrthóirí iarratas i gcruachóip amháin a chur ar aghaidh tráth nach déanaí an 5.00 i.n. ar 22/5/2024. Tá sé ar intinn again agallaimh a shocrú le linn na seachtaine ag tosnú ar an 10ú Meitheamh 2024.

Tharlódh go ndéanfaí gearrliostú ar iarrthóirí.
Dícháileofar iarrthóir ar bith a dhéanann canbhasáil ar a s(h)on féin, nó sa chás go ndéanann duine ar bith eile canbhasáil ar a s(h)on.
Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.